पाट परम्परा

1 श्री सुधर्मा स्वामीजी
2 श्री जम्बू स्वामीजी
3 श्री प्रभव स्वामीजी
4 श्री शय्यंभव सूरिजी
5 श्री यशोभद सूरिजी
6 श्री सम्भूतिविजय सूरिजी
श्री भद्रबाहु स्वामीजी
7 श्री स्थूलिभद्र सूरिजी
8 श्री महागिरिजी
श्री सुहस्ति सूरिजी
9 श्री सुस्थित सूरिजी
श्री सुप्रतिबध्द सूरिजी
10 श्री इंद्रदिन्न सूरिजी
11 श्री दिन्नसूरिजी
12 श्री सिंहगिरि सूरिजी
13 श्री वज्रस्वामीजी
14 श्री वज्रसेनसूरिजी
15 श्री चन्द्रसूरिजी
16 श्री सामन्तभद्रसूरिजी
17 श्री वृध्ददेवसूरिजी
18 श्री प्रद्योतनसूरिजी
19 श्री मानदेवसूरिजी (प्रथम)
20 श्री मानतुंगसूरिजी
21 श्री वीरसूरिजी
22 श्री जयदेवसूरिजी
23 श्री देवानन्दसूरिजी
24 श्री विक्रमसूरिजी
25 श्री नरसिंहसूरिजी
26 श्री समुद्रसूरिजी
27 श्री मानदेवसूरिजी (द्वितीय)
28 श्री विबुधप्रभसूरिजी
29 श्री जयानन्दसूरिजी
30 श्री रविप्रभसूरिजी
31 श्री यशोदेवसूरिजी
32 श्री प्रद्युम्नसूरिजी
33 श्री मानदेवसूरिजी
34 श्री विमलचन्द्रसूरिजी
35 श्री उद्योतनसूरिजी
36 श्री सर्वदेवसूरिजी
37 श्री देवसूरिजी
38 श्री सर्वदेवसूरिजी
39 श्री यशोभद्रसूरिजी
श्री नेमीचंद्रसूरिजी
40 श्री मुनिचन्द्रसूरिजी
41 श्री अजितदेवसूरिजी
42 श्री विजयसिंहसूरिजी
43 श्री सोमप्रभसूरिजी
श्री मणिरत्नसूरिजी
44 श्री जगच्चन्द्रसूरिजी
45 श्री देवेन्द्रसूरिजी
श्री विद्यानन्दसूरिजी
46 श्री धर्मघोषसूरिजी
47 श्री सोमप्रभसूरिजी
48 श्री सोमतिलकसूरिजी
49 श्री देवसुन्दरसूरिजी
50 श्री सोमसुंदरसूरिजी
51 श्री मुनिसुंदरसूरिजी
52 श्री रत्नशेखर सूरिजी
53 श्री लक्ष्मीसागरसूरिजी
54 श्री सुमतिसाधुसूरिजी
55 श्री हेमविमलसूरिजी
56 श्री आनंदविमलसूरिजी
57 श्री दानसूरिजी
58 श्री हीरविजयसूरिजी
59 श्री सेनसूरिजी
60 श्री देवसूरिजी
61 श्री सिंहसूरिजी
62 श्री प्रभसूरिजी
63 श्री रत्नसूरिजी
64 श्री वृद्धक्षमासूरिजी
65 श्री देवेन्द्रसूरिजी
66 श्री कल्याणसूरिजी
67 श्री प्रमोदसूरिजी
68 श्री राजेन्द्रसूरिजी
69 श्री धनचन्द्रसूरिजी
70 श्री भुपेन्द्रसूरिजी
71 श्री यतीन्द्रसूरिजी
73 श्री विद्याचन्द्रसूरिजी
74 श्री जयन्तसेनसूरिजी
75 श्री नित्यसेनसूरिजी
76 श्री जयरत्नसूरिजी

श्री सौधर्म बृहत्नपागच्छीय त्रिस्तुतिक परम्परा परिचय – दर्शन

पाट परम्परा